Privacy policy & voorwaarden

De Website

 1. De website loisvandepol.nl staat onder beheer van Loïs van de Pol, kind- en jeugdpsycholoog. Contactgegevens zijn te vinden op voorgenoemde website.
 2. Gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan de website: loisvandepol.nl worden bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen niet te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
 3. Gegevens die door de klant verstrekt worden aan Loïs van de Pol, kind- en jeugdpsycholoog worden voor de volgende doeleinden gebruikt:
 4. het verwerken van een aanmelding
 5. het sturen van email, om contact te leggen c.q. onderhouden

Gegevens van de klant / cliënt worden nooit aan derden doorgegeven; met als uitzondering wanneer er een gerechtelijk bevel hiervoor wordt uitgevaardigd.

 1. Gegevens die de klant verstrekt aan Loïs van de Pol, kind- en jeugdpsycholoog, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.
 2. Loïs van de Pol, kind- en jeugdpsycholoog is gerechtigd de inhoud van het Privacy Regelement te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.
 3. De cliënt heeft ten allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen.

 

 Algemene betalingsvoorwaarden

 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de hulpverlener en cliënt.
 2. Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd te worden. Bij niet tijdig annuleren voor de afspraak, is de hulpverlener gerechtigd de gereserveerde tijd naar alle redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen.
 3. De door de hulpverlener aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling, dienen door de cliënt binnen 30 dagen na datum van de factuur te zijn betaald.
 4. Bij betalingsachterstand is de hulpverlener gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

 

Psychologenpraktijk Loïs van de Pol 

 1. Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • de therapeut, Loïs van de Pol, handelend onder Loïs van de Pol, kind- en jeugdpsycholoog, KvK nummer: , te Schubertweg 38, 3906 BE Veenendaal
 • de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens. Daaronder wordt verstaan het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwisselen of vernietigen van gegevens
 • betrokkene: degen op wie een persoonsgegeven betrekking heeft
 • derde: ieder ander dan de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker
 • ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt
 • toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat persoonsgegevens over hem worden verwerkt
 • verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens

 

 1. Bereik
 • dit reglement is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Het is eveneens van toepassing op de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in het bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen
 • dit reglement is van toepassing en heeft betrekking op de verwerkingen van persoonsgegevens van cliënten

 

 1. Doel
 • Het doel van het verzamelen en het verwerken van persoonsgegevens is te beschikken over de gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van een behandelrelatie tussen therapeut en cliënt
 • De doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld en verwerkt staan omschreven in de dienstomschrijving van de therapeut

 

 1. Vertegenwoordiging betrokkene
 • Indien de betrokkene minderjarig is en de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt of indien de betrokkene meerderjarig is en onder curatele is gesteld, of er ten behoeve van de betrokkene een mentorschap is ingesteld, is in de plaats van de toestemming van de betrokkene de toestemming van zijn wettelijk vertegenwoordiger vereist, de toestemming wordt schriftelijk vastgesteld. Indien de betrokkene een schriftelijke machtiging heeft afgegeven ter zake diens vertegenwoordiging jegens verwerker, dan is mede toestemming door de schriftelijk gemachtigde vereist.
 • Een toestemming kan door de betrokkene, diens schriftelijk gemachtigde of zijn wettelijk vertegenwoordiger te alle tijd worden ingetrokken.

 

 1. Verantwoordelijkheid voor het beheer en aansprakelijkheid
 • De verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de verwerking en het beheer van de gegevens
 • De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat er passende technische en organisatorische maatregelen worden uitgevoerd ter beveiliging tegen enig verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking van gegevens
 • De in lid 1 bedoelde verantwoordelijkheid en het in lid 2 bepaalde geldt onverminderd indien de verwerking plaats vindt door een bewerker; dit wordt geregeld in een overeenkomst (of door middel van een andere rechtshandeling) tussen bewerker en verantwoordelijke.
 • De verantwoordelijke is aansprakelijk voor de schade die of het nadeel dat wordt veroorzaakt door het niet nakomen van de voorschriften uit de wet of dit reglement. De bewerker is aansprakelijke voor die schade of dat nadeel, voor die/dat is ontstaan door zijn handelen.

 

 1. Rechtmatige verwerking
 • Persoonsgegevens worden op een transparante wijze en in overeenstemming met de wet en dit reglement op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt
 • Persoonsgegevens worden alleen voor de in dit reglement bedoelde doeleinden verzameld en worden niet verder werkt op een manier die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen
 • Persoonsgegevens dienen, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, toereikend en ter zake dienend te zijn; er dienen niet meer persoonsgegevens te worden verzameld of verwerkt dan voor het doel van de registratie nodig is
 • Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien:
 • de betrokkene voor de verwerking zijn toestemming heeft verleend
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, waarbij betrokkene partij is door een behandelovereenkomst, of voor handelingen, op verzoek van betrokkene, die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting van de verantwoordelijke na te komen
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is in verband met een vitaal belang van de betrokkene
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is met het oog op een belang van de verantwoordelijke of van een derde, tenzij dat belang in strijd is met het belang van degene van wie de gegevens worden verwerkt en dat belang voor gaat
 • De gegevens worden alleen verwerkt door personen die uit hoofde van ambt, beroep, wettelijk voorschrift, of op basis van een overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht

 

 1. Verwerking van persoonsgegevens

De verwerking geschiedt met toestemming van de betrokkene

 

 

 1. Bijzondere persoonsgegevens
 • De verwerking van persoonsgegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, het lidmaatschap van een vakvereniging of van strafrechtelijke persoonsgegevens is verboden, behalve in de gevallen waarin de wet uitdrukkelijk bepaalt door wie, met welk doel en onder welke voorwaarden dergelijke gegevens wel mogelijk worden verwerkt
 • Dit verbod is niet van toepassing voor zover dat noodzakelijk is in aanvulling op de verwerking van persoonsgegevens over iemands gezondheid met het oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene.

 

 1. Gegevensverwerving
 • Indien bij de betrokkene zelf de persoonsgegevens worden verkregen, deelt de verantwoordelijke de betrokkene voor het moment van verkrijging mede:
 • zijn identiteit
 • het doel van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd; tenzij de betrokkene dat doel al kent
 • De verantwoordelijke verstrekt de betrokkene nadere informatie voor zover dat, gelet op de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij zijn verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt, nodig is om tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen
 • Bij verkrijging van gegevens buiten de betrokkene om deelt de verantwoordelijke de betrokkene mede:
 • zijn identiteit
 • de aard van de gegevens en het doel van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd
 • De verantwoordelijke verstrekt nadere informatie voor zover dat nodig is om tegenover de betrokkene een zorgvuldige verwerking te waarborgen

 

 

 1. Recht op inzage
 • de betrokkene heeft het recht kennis te nemen van de verwerkte gegevens die op zijn persoon betrekking hebben en mag hiervan een kopie ontvangen

 

 1. Verstrekking van persoonsgegevens
 • Verstrekking van persoonsgegevens aan een derde geschiedt in beginsel niet anders dan na toestemming van betrokkene of diens vertegenwoordiger, behoudens een daartoe strekkend wettelijk voorschrift of een noodtoestand
 • Indien verantwoordelijke zonder toestemming van betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger persoonsgegevens aan derden verstrekt, stelt verantwoordelijk betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger daarvan in kennis, tenzij dit gevaar oplevert voor personen en of zaken.

 

 1. Recht op correctie, aanvulling, verwijdering
 • Op schriftelijk verzoek van een betrokkene gaat de verantwoordelijke over tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming van de over de verzoeker verwerkte persoonsgegevens, indien en voor zover deze gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig, niet ter zake dienend zijn of meer omvatten dan voor het doel van de registratie nodig is, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek van betrokkene bevat de aan te brengen wijzigingen.
 • De verantwoordelijke deel de verzoeker zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, schriftelijk mee of hij daaraan voldoet. Indien hij daaraan niet of niet geheel wil voldoen, motiveert hij dat. Verzoeker heeft in dit verband de mogelijkheid zich te wenden tot de klachtencommissie van de verantwoordelijke.
 • De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming binnen 14 werkdagen, en wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk blijkt anders zo spoedig mogelijk nadien, wordt uitgevoerd.

 

 1. Bewaren van gegevens
 • Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de realisatie van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden bewerkt
 • De verantwoordelijke stelt vast hoe lang de opgenomen persoonsgegevens bewaard blijven
 • De bewaartermijn voor medische- en/of zorggegevens is in beginsel vijftien jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener of verantwoordelijke voortvloeit
 • Gegevens van niet medische aard worden niet langer bewaard dan noodzakelijk
 • Indien de bewaartermijn van de persoonsgegevens is verstreken of de betrokkene een verzoek doet tot verwijdering vóór het verstrijken van de bewaartermijn, worden de desbetreffende medische gegevens binnen een termijn van drie maanden verwijderd.
 • Verwijdering blijft echter achterwege wanneer redelijkerwijs is aan te nemen dat
 • het bewaren van groot belang is voor een ander dan de betrokkene
 • het bewaren op grond van een wettelijk voorschrift vereist is of
 • indien daarover tussen de betrokkene en de verantwoordelijke overeenstemming bestaat

 

 1. Klachten regeling
 • Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd, kan hij zich richten tot:
 • De verantwoordelijke
 • NFG

 

 1. Algemeen
 • Dit reglement treedt in werking per 25 mei, 2018
 • Wijzigingen in dit reglement worden aangebracht door de verantwoordelijke; deze zijn van kracht 4 weken nadat ze bekend zijn gemaakt aan betrokkenen
 • Dit reglement is bij de verantwoordelijke in te zien.
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de verantwoordelijke, met in acht neming van het bepaalde in de wet en het doel en de strekking van dit reglement

 

Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken?
Neem contact op